เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้
เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ซอย 2 หมู่ 5
ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
******************************
ด้วยเทศบาลตำบลเสาไห้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาไห้ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 400,000.00 บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเสาไห้ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 - 22 กันยายน 2554 โดยการยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8-21 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ สำหรับ วันที่ 22 กันยายน 2554 (วันสุดท้าย) ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเสาไห้ (ที่ว่าการอำเภอเสาไห้) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเสาไห้ (ที่ว่าการอำเภอเสาไห้) จังหวัดสระบุรี

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3639-1184 ต่อ 137 ในวัน เวลาราชการ หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ http:/www.tessabansaohai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
(นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ)
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2554