เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 


การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 และที่ย้ายภูมิลำเนา

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลเสาไห้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตตำบลเสาไห้ ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494 ในวันที่ 1-30 พ.ย.53 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ (ในวันและเวลาราชการ) โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป" คุณสมบัติและขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2555 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่มีชื่อท่านอยู่ 1.3 มีอายุ 59 ปี ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2. ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 พร้อมแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 2.1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับได้ที่เทศบาล) 2.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 2.3 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 2.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ (ใบมอบอำนาจรับได้ที่เทศบาล) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036391184 ต่อ 118

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2553