เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2555

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลเสาไห้รับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลเสาไห้รับขึ้นทะเบียนคนพิการที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตตำบลเสาไห้ ในวันที่ 1-30 พ.ย.53 ณ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ (ในวันและเวลาราชการ) โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป" 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเสาไห้ ตามทะเบียนบ้าน 1.3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 2. ขั้นตอนการยื่นขอและหลักฐานประกอบแบบคำขอโดยสำเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังนี้ 2.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รับได้ที่เทศบาล งานพัฒนาชุมชน) 2.2 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา 2.3 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 2.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว สำหรับคนพิการกรณีอื่นซึ่งไม่สามารถยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้เชื่อถือรับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 036391184 ต่อ 118

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2553