เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของเทศบาลตำบลเสาไห้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของเทศบาลตำบลเสาไห้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้ได้จัดทำและเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้เพื่อพิจารณา บัดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ แล้ว บัดนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาไห้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตำบลเสาไห้ ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ( นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ ) นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2554