ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1
ประชุมหัวหน้าส่วนราชเทศบาลตําบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤษภา​คม,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 23 พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
น.ต.คมกฤช​ คัมภีระ
ปลัดเทศบาล​ตำบล​เสาไห้​
ประชุมหัวหน้าส่วนราชเทศบาลตําบลเสาไห้ ประจำเดือนพฤษภา​คม
23 พฤษภาคม 2565

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล”สุดยอดผู้นำท้องถิ่น” ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
รางวัล”สุดยอดผู้นำท้องถิ่น” ประจำปี 2565 สาขา”การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี”จากท่านพลเอกไพบูลย์​ คุ้ม​ฉายา​ องคมนตรี​
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร.
20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
เปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้ โดยมี นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรี
น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาล ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมรับมอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อนำไปปลูกในชุมชนต่อไป
18 พฤษภาคม 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ(นายกก้อง)
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำปี 2565
โดยมีนางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกฯ
นายอธิศักดิ์ สหิบุญ เลขานุการนายกฯ
น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาล
นายรังสัน อินขาน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมอบรมกิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้
#ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
18 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่17 พฤษภาคม 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
นางแสงจันทร์ เคหะทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะคุณครู จัดการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดเรียนให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง #กองการศึกษา
17 พฤษภาคม 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 10​ พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ(นายกก้อง) นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีนางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ ที่ปรึกษานายกฯ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกฯ น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้ นายรังสัน อินขาน ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ สมาขิกสภาเทศบาล(สท.) ทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมรับฟังและเสนอแนะแนวทางที่ต้องการจะให้เทศบาลตำบลเสาไห้บรรจุไว้ในแผนฯ และจัดทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุขและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโครงการจัดทำการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ มีมติประกาศใช้ต่อไป โดยทางเทศบาลตำบลเสาไห้ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมฯ สำหรับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นประชาชนหมู่ที่ 2,4,5,6,7 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ทั้ง 2 วัน เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
12 พฤษภาคม 2565

โครงการทำบุญศาลเจ้าปู่ทองคำและวันเทศบาล ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 24 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลเสาไห้ จัดโครงการทำบุญศาลเจ้าปู่ทองคำและวันเทศบาล ประจำปี 2565
นำโดยนายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ #นายกก้อง
คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชมรมผู้สูงอายุ พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลเสาไห้ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ทองคำ และทำบุญ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาไห้
- เปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลเสาไห้หลังใหม่
- ประกาศเกียรติคุณแก่คุณป้ามะลิ คชาพงษ์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างอาคารอเนกประสงค์
- รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลเสาไห้ เนื่องในวันสงกรานต์
24 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเสาไห้ ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 19 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเสาไห้ ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเสาไห้
19 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลเสาไห้(ITA) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

จัดสถานที่เตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอย CI เทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 17 มกราคม 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับอำเภอเสาไห้ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล
* เข้าจัดสถานที่เตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอย CI เทศบาลตำบลเสาไห้
* เนื่องจากศูนย์ CCC อำเภอเสาไห้ ขอใช้สถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่
* ทางศูนย์พักคอย CI เทศบาลตำบลเสาไห้ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 30 เตียง
17 มกราคม 2565

ประชุมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 10​ มกราคม​ 2565
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​
ประชุมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้
ประ​จ​ำ​เดือนมกราคม
10 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลเสาไห้ นำรถกระเช้ามาช่วยจัดระเบียบสายสื่อสารกับกฟภ.อ.เสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
07 มกราคม 2565

ประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 5 มกราคม​ 2565
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ
นายก​เทศมนตรี​ตำบล​เสาไห้​ มอบหมายให้ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายก​เทศมนตรี​ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านยาง
05 มกราคม 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
28 ธันวาคม 2564

พิธีมอบเงินช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​(ดินสไลด์)​ ที่ได้รับความเสียหายด้านดำรงชีพ (บ้านพักอาศัยเสียหาย),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 23 ธันวาคม​ 2564
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​(ดินสไลด์)​ ที่ได้รับความเสียหายด้านดำรงชีพ (บ้านพักอาศัยเสียหาย) จำนวน 9 ตำบล 16 หมู่บ้าน 38 ราย โดยของตำบลเสาไห้จำนวน​ 4 ราย​
1.นางสว่างจิต อินขาน 11,400 บาท 2.นายรังสัน อินขาน 13,103 บาท 3.นายณรงค์ ชมพูนุช 11,206 บาท 4.นางกุลรภัส เมฆดำ 20,070 บาท พร้อมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัย​ โดยมี
พันจ่าโทเรวัฒน์ ฉาวเกียรติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเสาไห้ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้ ,ปลัดอำเภอเสาไห้ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำ​บล​บ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
23 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (233 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,157
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
17,585
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 29 67 1,237 1,399 6,157 11,428 17,585 18.207.132.226