ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
เทศบาลเสาไห้น่าอยู่      เชิดชูคุณธรรม
 งามล้ำสิ่งแวดล้อมดี         คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น
     1.เสริมสร้างความน่าอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้
     2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
     3.ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.ส่งเสริม สนุบสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
      การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเสาไห้ จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
     1.สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
     2.สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
     
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 105 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141