เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

ประวัติและความเป็นมา
 

                เทศบาลตำบลเสาไห้ เริ่มจากสุขาภิบาลเสาไห้ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2499  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลเสาไห้อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2499ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499และเมื่อได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542  ออกมาบังคับใช้
                ทำให้สุขาภิบาลเสาไห้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสาไห้  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ได้ยุบรวมกับเทศบาล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม   2547  ปัจจุบันเทศบาลตำบลเสาไห้มีพื้นที่ 4.81 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้     

                ทิศเหนือ         จดแม่น้ำป่าสัก

                ทิศใต้             จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

                ทิศตะวันออก     จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้

                ทิศตะวันตก       จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า**

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร**


 ประกาศยกฐานะ

 พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

 ประกาศยุบรวม อบต.กับเทศบาลเสาไห้