วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 รวม 4 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองเหมืองฝั่งขวา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8621 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง