วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อเสื้อนักกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
บำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำดิบ
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำเอกสาร โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง