วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บต.๙๓๑๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ขยะ หมายเลข 83-2021 สระบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง