วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2/2561
30  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ฟูจิ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ฟูจิ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง