วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ขยะ หมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ขยะ หมายเลชทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2)
19  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ รถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน บ.8219 สระบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง