วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อพัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง