วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรและปรับปรุงฝาบ่อพักข้างคลัง ปตท. หมู่ที่ 7 (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรภายในหมู่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำ,ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ ถึงตลาด 100 ปีเสาไห้ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน 65% (G) 50 กก./ถัง) จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ) ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V3 บรรจุ 600 ฉบับต่อ 1 กล่อง) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง