วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเจาะฝาถังคอนกรีตถังน้ำใส (ฝา คสล.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่เครื่องพ่นยุง) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณที่ทำการประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 3 บ้านเหนือพัฒนา ตำบลเสาไห้ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง