วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอนโทรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-50-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง