วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำดิบตัวขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำดิบตัวขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำดิบตัวขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำดิบตัวขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง