วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปหลุยส์พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ทะเบียน 83-2021 สระบุรี)
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง