วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊น OKI รุ่น B412DN) จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน 30 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้ิออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้
10  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1
10  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 2
10  ต.ค. 2562
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล
10  ต.ค. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
10  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6