วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมาตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 และบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมาตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 และบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมาตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 และบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมาตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 และบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง