วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง