วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรองคณะบุคคลในการประชุมโครงการประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองถังฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรองคณะบุคคลในการประชุมโครงการประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อสั่งซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด(Dot Matrix Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรองคณะบุคคลในการประชุมโครงการประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรองคณะบุคคลในการประชุมโครงการประชุมกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง