วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6
6  ก.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
6  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 6
6  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1
6  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก พร้อมตีเส้นจราจรภายในหมู่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำ,ฝาตะแกรง,ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ถึงตลาด 100 ปี เสาไห้หมู่ที่ 4
6  ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6
6  ก.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
10  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านศศิธร2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง