วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย จำนวน 20 คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 4793 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานท๊อปเมลามีน)
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง