วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มฟีดสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง