วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาเช่ารวม 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขุดลอกแนวถนนทางหลวง 3314 ตอนท่าช้าง - ป๊อกแป๊ก โดยเริ่มจากสี่แยกเสาไห้ - บ้านพักชลประทาน ระยะทาง 1,800 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมแพริมน้ำ บริเวณวัดเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ขยะหมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โทรโข่ง จำนวน 2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง