วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เอ็นตัดหญ้า จำนวน 12 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บต 9319 สระบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (เอ็นตัดหญ้าม้วนใหญ่ จำนวน 6 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ขยะหมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0009 จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 4793 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น ชนิดก้อนเล็ก 25 กก./ถุง) จำนวน 7 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก บ้านเห็ดยักษ์กระดานลื่นผลิตจากพลาสติก ขนาด 158282204 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันลอยกระทง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง