วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2561
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง