วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันโรคและควบคุมพิษสุนัขบ้า และจััดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษารักษาและซ่อมแซมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 85-8089 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0008 และหมายเลขทะเบียน 420-47-0009 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยา (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง