วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมแพริมน้ำ บริเวณวัดเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ขยะหมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โทรโข่ง จำนวน 2 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถขยะหมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง