วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0009 จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 4793 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น ชนิดก้อนเล็ก 25 กก./ถุง) จำนวน 7 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก บ้านเห็ดยักษ์กระดานลื่นผลิตจากพลาสติก ขนาด 158282204 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล วันลอยกระทง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อโคมแขวน จำนวน 12 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง