วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท เบอร์ 12 จำนวน 8 คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 2 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SUPREME หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคท 733 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน 40 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เอ็นตัดหญ้า จำนวน 12 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บต 9319 สระบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (เอ็นตัดหญ้าม้วนใหญ่ จำนวน 6 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ขยะหมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง