วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน 65% (G) 50 กก./ถัง) จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ) ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V3 บรรจุ 600 ฉบับต่อ 1 กล่อง) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง