วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อของพิธีทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรและปรับปรุงฝาบ่อพักข้างคลัง ปตท. หมู่ที่ 7 (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรภายในหมู่ 4 และก่อสร้างรางระบายน้ำ,ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ ถึงตลาด 100 ปีเสาไห้ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)