วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟและเครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน กค 6463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมฝาท่อตะแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 และบริเวณหมู่บ้านเกตุทิพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS-60D หมายเลขครุภัณฑ์ 452-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง