วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กในการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลม สไลเดอร์พร้อมเครื่องเล่นอื่นๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/ตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง