วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) รถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเลียบคลองเหมืองฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในงานพระราชพิธีบามราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูปสีทองขนาด A4 เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งอาคารสำนักงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง