วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมาบเลขทะเบียน 84-7468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง