วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม ขนาดกว้าง 3 นิ้ว) จำนวน 3 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษ (V๓) จำนวน 6,000 ฉบับต่อ1 กล่อง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักปลัด (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) กองการศึกษา (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ระยะเวลาเช่ารวม 12 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๒๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง