วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเสาไห้