วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ( LED TV ) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเจาะฝาถังคอนกรีตถังน้ำใส (ฝา คสล.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่เครื่องพ่นยุง) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เสาไห้คัพ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง