วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๔๖๘ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Canon PGI-๗๕๐ PGBK สีดำ) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการให้ความรู้ โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายางเลือกตั้ง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ๖ เส้น) รถดับเพลิงหกส้อ หมายเลขทะเบียน บ.๘๒๑๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง