เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุข
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

           ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

                   เทศบาลตำบลเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 สายสระบุรี-ท่าหลวง ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 4.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

                       ทิศเหนือ  จดแม่น้ำป่าสัก

                   ทิศใต้  จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

                   ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้

                   ทิศตะวันตก  จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

            สภาพภูมิประเทศ  

                   เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำป่าสัก มีประชากรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักหนาแน่น ด้านทิศใต้เป็นทุ่งนา

            การปกครอง และสภาพทางสังคม  

                    เขตปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 7 ชุมชน คือ  

                             1.  ชุมชนเสาไห้พระสยาม                  หมู่ที่ 1

                             2.  ชุมชนไผ่ล้อมน้อยสามัคคี               หมู่ที่ 2

                             3.  ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา                 หมู่ที่ 3

                             4.  ชุมชนวัดเสาไห้ร่วมใจ                   หมู่ที่ 4

                             5.  ชุมชนลูกแม่นาง                         หมู่ที่ 5

                             6.  ชุมชนหลังวัดสูง                         หมู่ที่ 6

                   7.  ชุมชนบ้านแพะกลาง                    หมู่ที่ 7

                 

สภาพทางการเมือง การบริหาร

          1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

- ฝ่ายบริหาร มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  รวม 5 คน

- ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน รวม 12 คน และเลขานุการสภา 1 คน