เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553


เทศบาลตำบลเสาไห้เข้าร่วม "โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 จังหวัดสระบุรี" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี