เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2553


โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน อสม. องค์กรสตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2553
จังหวัดตราด-จันทบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2553
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี